Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası – İstanbul Wood Design

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Kişisel verilerin korunması, İSTANBUL WOOD DESIGN için büyük önem arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın, Stajyerlerin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen düzenlemelere göre işlenmesi ve korunması ilkeleri belirlenmektedir.

TANIMLAR

Bu Politikada yer verilen hukuki ve teknik terimlerden;

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun 24.3.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu Politika için İSTANBUL WOOD DESIGN’i, İfade eder

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulan Temel İlkeler

İSTANBUL WOOD DESIGN, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen ilkelere uygun şekilde kişisel veri işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel veriler;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir.

• Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır.

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

 • İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır.

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

İSTANBUL WOOD DESIGN, Kişisel verileri aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı halinde işleyebilecektir.

• Kişisel veri sahibinin açık rızası

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi

• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

3.4 Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması İSTANBUL WOOD DESIGN, kişisel veri sahiplerini Kanun’a uygun olarak aydınlatmaktadır. Bu kapsamda İSTANBUL WOOD DESIGN, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kimliğini, hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla kimlerle aktarıldığı, hangi yöntemle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu aşağıda belirtilen hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir. İlgili Kişilerin Hakları;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerle ilgili yapılan güncellemeler veya silme işlemlerinin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. İlgili kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için İSTANBUL WOOD DESIGN’ e yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilmektedir. Başvuruların açık, anlaşılır bir şekilde yazılı ve ıslak imzalı olarak elden ya da noter aracılığı ile adresimize ulaştırılması gerekmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İSTANBUL WOOD DESIGN, Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak, yine Kanun’un 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartlarından en az birine dayanarak aşağıda sayılan amaçlarla kişisel veri işlemektedir.

• İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.

• Kurumsal iletişimisağlamak.

• Şirket güvenliğinisağlamak,

• İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.

• İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

• Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak.

• Yasal raporlamalar yapmak.

error: Bu İçerik Korunmaktadır!